دربارهء ما
"توکا نیوز"، صدای رسای تعاونگران و کارآفرینان

"توکا نیوز"، به مدد پاره ای از تعاونگران و کارآفرینان کشور که به ایجاد بستر مناسب برای بالندگی و شکوفایی اقتصاد ملی باور دارند، با رویکرد (اعتقاد به توسعه اقتصاد ملی و مردم محور در قالب تشکل های تعاونی و خصوصی) و اصرار بر غیردولتی بودن اقتصاد و عدم انتساب به هیچ جریان و گروه سیاسی در فضای مجازی فعالیت می نماید و تاکید می کند که "توکا نیوز" پل ارتباطی میان همه فعالان عرصه کار و تعاون با مسئولین است و تریبونی است برای همه کسانی که معتقد به باورهای ملی و دینی و اصول حقیقی اسلام و انقلاب هستند.