علی حسین شهریور
تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی
علیرغم گذشت بیش از 5 سال ، هیچکدام از وعده های قانونگذار در قانون تاسیس این تعاونی ها، عملی نشده است.
کد مطلب: 7687
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۳۹
 
یادداشت:
تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی

تعاونی ها از پتانسیل بالایی برای تأمین مالی پروژه های بزرگ برخوردارند. تعاونی ها می توانند سرمایه های خُرد افراد را تجمیع کنند و بدین وسیله، سرمایه گذاری های به ظاهر ناممکن را عملی سازند.

مدل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی که در دی ماه سال 89 قانون آن از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید، می تواند این نقش مهم را ایفا نماید. گزارش ها حاکی است تا کنون ۵۲ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در ۲۱ استان کشور تاسیس شده است.

انجام فعالیتهای عمران و آبادی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای اقتصادی مربوط، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی ، خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت از طریق مذاکره و مدیریت آنها (موضوع تکلیف هیأت واگذاری به عدم رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) ، سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکتهای اقماری، تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستائی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات، قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی ، استفاده و بهره برداری از فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان از طریق ترک تشریفات مزایده و خرید اوراق بهادار بخشی از فعالیت هایی است که در مدل تعاونی توسعه و عمران شهرستان پیش بینی شده است. تحقق این اهداف و فعالیت ها ، نیازمند نظارت و پیگیری مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون و توجه و حمایت جدی و برنامه ریزی شده از سوی بخش دولتی است.

اما از آنجا که علیرغم گذشت بیش از 5 سال ، هیچکدام از وعده های قانونگذار در قانون تاسیس این تعاونی ها، عملی نشده است و از سوی دیگر ثبت تعاونی های مذکور به یک هدف تبدیل شده است و هدف اصلی که هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش تعاونی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهای رانت‌زا بود، به بوته فراموشی سپرده شده است، این مدل منجر به شکست خواهد شد و تداوم این وضعیت موجب بی اعتمادی حداقل نیم درصد جمعیت شهرستان هایی می شود که برای ثبت تعاونی توسعه و عمران شهرستان خود پیشقدم شده اند.

پیشنهاد می شود گسترش کمی شتابزده و دستورالعملی این تعاونی ها مورد بازنگری قرار گرفته و تعاونی های موجود به عنوان پایلوت برای اجرای پروژه های بزرگ هدایت و حمایت شوند تا سایر شهرستانها با مشاهده موفقیت این مدل ، انگیزه لازم را برای تاسیس تعاونی های مشابه داشته باشند.

بدون شک پیگیری و عملیاتی نمودن مواد ۵ و ۶ قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به این مهم کمک خواهد نمود.

علی حسین شهریور
دبیرکل خانه تعاونگران
Share/Save/Bookmark