بیش از 70 درصد مردم تمایل دارند یارانه نگیرند اما قیمت کالا و خدمات ثابت بماند
تهران-توکا نیوز وبه نقل از ایرنا- استخراج نتایج اولیه نظرسنجی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در مورد هدفمند کردن یارانه ها نشان داد که 2/ 70 درصد پاسخگویان تمایل دارند یارانه نگیرند اما قیمت کالا و خدمات ثابت بماند.
کد مطلب: 3941
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۱
بیش از 70 درصد مردم تمایل دارند یارانه نگیرند اما قیمت کالا و خدمات ثابت بماند
 
به گزارش توکا نیوز وبه نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، جامعه مورد بررسی این پژوهش از نظر گروه های سنی فاصله سنی ۱۸ تا ۹۰ سال را دربرگرفته است که میانگین سنی نمونه آماری براساس نتایج به دست آمده ۳۹ سال است.از نظر جنسیت نیز پاسخگویان شامل ۳/۶۷ درصد مرد و ۷/۳۲ درصد زن که ۲/ ۶۰ درصد آنان سرپرست خانوار بودند.این نتایج مربوط به استخراج ۳۶۳۶ پرسشنامه در سطح تهران و مراکز استان است.** پیرامون مبلغ دریافتی: ۶/۷۶ درصد پاسخگویان میران دریافتی یارانه ها را با توجه به هزینه های بالای زندگی کم ارزیابی کرده اند.** پیرامون نوع هزینه کرد مبلغ دریافتی: ۱/۴۶ درصد پاسخگویان یارانه های دریافتی رابرای پرداخت قبض و ۸/۳۸ درصددر هزینه های جاری و ۳/۱ درصد نیز مبلغ دریافتی را پس انداز می کنند و بقیه گزینه سایر را انتخاب کردند.** پیرامون نحوه پرداخت یارانه ها: کمتر از نیمی از پاسخگویان (۹/۴۴ درصد) معتقدند که یارانه ها به قشرهای آسیب پذیر پرداخت شود.۸/۲۷ درصد نیز اعلام کرده اند که به همه مردم پرداخت شود و ۵/۲۵ درصد اعلام داشتند که اصلا پرداخت نشود ولی تدبیر اقتصادی دیگری برای آن جایگزین شود.همچنین درصد کمی از پاسخگویان گزینه سایر را انتخاب کردند.** پیرامون منابع تامین مالی یارانه ها: ۲/۶۰ درصد از پاسخگویان ادعا کردند از منابع تامین مالی پرداخت یارانه ها اطلاع دارند که از این میزان۷/۷۲ درصد درآمد حاصل از نفت و حامل های انرژی را منبع پرداخت یارانه ها می دانند.** پیرامون اهداف متصور از اجرای این قانون: ۳/۲۸ درصد پاسخگویان کمک به مردم را از اهداف اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بیان کردند.درست کردن وضعیت اقتصادی(۵/۱۰درصد)، محرومیت زدایی(۹ درصد)، صرفه جویی در انرژی (۴/۷ درصد)، ایجاد توازن طبقاتی(۴/۶درصد) و عدالت اجتماعی(۱/۶درصد) به ترتیب عناوین اهداف یارانه ها است که از سوی پاسخگویان مطرح شده است.افزایش رفاه اجتماعی(چهار درصد)، واقعی کردن قیمت ها و توزیع سرمایه ملی هر یک با ۶/۲ درصد از دیگر اهداف مطرح شده از سوی پاسخگویان است.در میان اهداف مثبت بیان شده برخی از پاسخگویان با دیدی منفی این اهداف را بیان کردند:** ۹/ ۷ درصد پاسخگویان اهداف اجرای یارانه ها را سرگرم کردن و فریب مردم اعلام کردند.** پولشویی ۲ درصد، بی هدفی و بی ثباتی اقتصادی ۳/۳ درصد، افزایش تورم و قیمت ها ۴/۳ درصد از جمله نگرش ها منفی پاسخگویان در اجرای هدفمندی یارانه هاست.همچنین در طرح موضوع اهداف اجرای هدفمند کردن یارانه ها، در هر هدفی پاسخگویان نظرات خود را پیرامون رسیدن یا نرسیدن به آن، اینگونه بیان داشتند:** کاهش قاچاق کالا: ۷/۷ درصد پاسخگویان معتقدند که قانون هدفمند کردن یارانه ها در رسیدن به هدف کاهش قاچاق کالا موفق خواهد بود و ۵/۷۵ درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای قانون یارانه به این هدف خود نمی رسد.** حمات از تولیدکننده ها: ۳/۸ درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای یارانه ها به هدف خود در حمایت از تولیدکننده ها دست می یابد، ۴/۷۴ درصد بیان کردند که این قانون در حد کم یا بسیار کم و یا اصلا به این هدف نمی رسد.** ایجاد توازن طبقاتی: ۹/۷ درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای قانون یارانه ها به هدف خود در ایجاد توازن طبقاتی دست می یابد و ۱/۷۴ درصد بیان کردند که این قانون در حد کم یا بسیار کم و یا اصلا به این هدف خود نمی رسد.** استفاده بهینه از مصرف سوخت و انرژی: ۹/۱۹ درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای قانون یارانه ها به هدف خود در استفاده بهینه از مصرف سوخت و انرژی دست می یابد و ۹/۵۶ درصد معتقدند که این قانون در حد کم یا بسیار کم و یا اصلا به هدف خود نمی رسد. مردم در این بخش خوش بین تر از سایر اهداف هستند هرچند که نظرات بر نرسیدن به هدف است.** کاهش مصرف گرایی: ۹/۱۴درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای قانون یارانه ها به هدف خود درکاهش مصرف گرایی دست می یابدو ۳/۶۲ درصد بیان کردند که این قانون در حد کم یا بسیار کم و یا اصلا به این هدف نمی رسد.** برطرف شدن آلودگی زیست محیطی: ۲/۶ درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای هدفمند کردن یارانه ها به هدف خود در برطرف شدن آلودگی زیست محیطی دست می یابد و ۸۰ درصد بیان کردند که این قانون در حد کم یا بسیار کم و یا اصلا به این هدف نمی رسد.** حمایت از صادرات غیرنفتی: ۷/۷ درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به حمایت از صادرات غیرنفتی دست می یابد و ۶/۷۶ درصد بیان کرد که این قانون در حد کم یا بسیار کم و یا اصلا به این هدف نمی رسد.در زمینه میزان وابستگی پاسخگویان از نظر اقتصادی به مبغ دریافتی یارانه ها نتایج نشان داد: ۱/۵۸ درصد پاسخگویان معتقدند که زندگی آن ها به دریافت یارانه ها وابسته است.۲/۳۹ درصد معتقدند که زندگی آن ها به دریافت یارانه ها به میزان کمی وابسته است و ۷/۲ درصد بیان کردند که زندگی شان به دریافت یارانه ها وابسته نیست.همچنین در زمینه میزان تاثیریارانه ها در صرفه جویی در زندگی پاسخگویان، نتایج نشان داد: ۶/۵۰ درصد پاسخگویان معتقدند که یارانه ها موجب صرفه جویی در زندگی شان نشده است. پاسخگویانی که اعلام کردند یارانه ها موجب صرفه جویی در زندگی شان شده است ۵/۵۱ درصد میزان این تاثیر را تا حدی اعلام کردند نه زیاد.در زمینه میزان تاثیر یارانه ها در ایجاد تلاش و تشویق پاسخگویان در اقتصاد خانواده نیز نتایج نشان داد:** ۷/ ۷۰درصد پاسخگویان اعلام کردند دریافت یارانه ها موجب تلاش و تشویق آن ها در اقتصاد خانواده نشده است.** ۸/ ۷۲درصد پاسخگویان اعلام کردند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب تحمیل تورم بر جامعه و افزایش نقدینگی است.** ۱ / ۵۶ درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش بهره وری در انرژی نشده است.** ۵/ ۳۹ درصد پاسخگویان معتقدند که هدفمند کردن یارانه ها توزیع مستقیم پول نفت و محروم کردن نسل آینده از این ثروت است.** ۹/ ۵۲ درصد پاسخگویان معتقدند که اختصاص درآمد حاصل از نفت به پرداخت یارانه ها باعث می شود که بودجه کمتری به هزینه های ضروری مثل بهداشت و آموزش اختصاص یابد.** ۹/ ۵۰ درصد پاسخگویان نیز معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها زمینه رانتد و فساد را فراهم کرده است.** ۲/ ۷۰ درصد پاسخگویان تمایل دارند یارانه نگیرند اما قیمت کالا و خدمات ثابت بماند.** ۷/ ۸۱ درصد معتقدند اجرای قانون یارانه ها باعث افزایش فشار اقتصادی به قشر آسیب پذیر شده است.Share/Save/Bookmark