رشد ۲۳ درصدي خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در ۶ ماهه اول ۱۳۹۴
چهار رشته‌ بيمه اعتبار، بدنه اتومبيل، ثالث و مازاد و درمان به ترتيب با حدود ۲۷۲.۶، ۶۵.۸، ۵۷.۴ و ۵۲.۹ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
کد مطلب: 5154
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۴
 
رشد ۲۳ درصدي خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در ۶ ماهه اول ۱۳۹۴
صنعت بيمه كشور در ۶ ماهه اول سالجاري حدود ۵۷.۷ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد نشان مي‌دهد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، بر اساس آمار عملكرد بازار بيمه كشور، شركت هاي بيمه طي اين مدت همچنين حدود ۱۱۶.۹ هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۲ درصد رشد داشته است.
سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به حدود ۵۵.۱ درصد رسيد و ۴۴.۹ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
بر اساس اين گزارش، ۸ شركت‌ بيمة ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر و پاسارگاد (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۲.۶ درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند. تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با ۶.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۲۲ ميليون فقره رسيده است.
بيمه شخص ثالث و مازاد طي اين مدت ۳۳.۴ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي را به خود اختصاص داده و ۳۲.۲ درصد از حق بيمه هاي توليدي نيز مرتبط با بيمه درمان است. سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز به ترتيب به ميزان ۱۰.۲ و ۵.۱ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
خسارت پرداختي :
بر اساس اين گزارش، شركت هاي بيمه همچنين در شش ماهه اول سالجاري حدود ۵۷.۷ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداختند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد نشان مي‌دهد.
بخش غيردولتي ۵۵.۲ درصد از خسارت هاي بازار بيمه را جبران كرده است. طي اين مدت شركت هاي بيمه همچنين بيش از ۱۱.۸ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد رشد داشته است.
۳۸.۸ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۳۴.۶ درصد در رشته بيمه درمان پرداخت شده است.
بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي نيز به ترتيب حدود ۶.۹ و ۶.۵ درصد از خسارتهاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.
نسبت خسارت :
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل ۴۹.۳ درصد بود و در مقايسه با سال قبل ۳.۹ واحد افزايش نشان ‌داد. نسبت خسارت ۸ شركت بيمه: نوين، سينا، ملت، دانا، ميهن، آسيا، پارسيان و البرز بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است ( به ترتيب با: ۹۴.۴، ۷۷.۲، ۷۰.۲، ۶۳.۴، ۶۰.۲ ، ۵۲.۹ ،۵۲ و ۵۰.۵ درصد).
چهار رشته‌ بيمه اعتبار، بدنه اتومبيل، ثالث و مازاد و درمان به ترتيب با حدود ۲۷۲.۶، ۶۵.۸، ۵۷.۴ و ۵۲.۹ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
پس از اين رشته ها، نسبت خسارت رشته‌ هاي مسئوليت و حوادث راننده (با ۴۷.۷ و ۴۷.۴ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.
Share/Save/Bookmark