تعاون از بایدها تا بودن ها
زمان آن فرا رسیده است تا الگوی اقتصاد تعاونی، الگویی برای شفافیت اقتصادی همراه با مسئولیت اجتماعی و بستری برای توسعه پایدار پا به عرصه اقتصاد کشور بنهد و نقش و وظیفه اصلی خود را ایفا نماید.
کد مطلب: 7168
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۰
 
تعاون از بایدها تا بودن ها
*سید معین هاشمی
تعاون کلمه ای آشنا از دین و کتاب آسمانی تا فرهنگ اجتماعی ایرانیان، آنچه در نگاه بین الملل، انجمن یا مؤسسه ای است که اعضای آن توافق می کنند که با مشارکت اقتصادی همدیگر برای رفع نیازهایشان با تأكيد بر رعایت اصول و ارزش های خاصی الهام گرفته شده از معنويت، اخلاق و عدالت فعالیت اقتصادی دسته جمعی نمایند، در کشور ما از دورانی بیش از ۸۰ سال قبل به عنوان الگویی از فعالیت اقتصادی قرار بود راهکاری برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی باشد و توسعه روستایی و در زمانی دیگر بستر توزیع کالاهای یارانه ای و سهمیه ای تنظیم بازار ، زمانی در قالب قانونی آزمایشی بود و بعد از انقلاب اصلی از اصول قانون اساسی ، آنچه از عملکرد تعاون به عنوان فعالیتی که از بعد اقتصادی به منفعت، از حیث اجتماعی به عدالت و توانمند سازی، از بعد فرهنگی به رشد، توسعه و ارتقاء فرهنگی و ارزشهای اخلاقی توجه و تاکید دارد ، در ذهن و خاطره جامعه ایران مانده است؛ کالاهای یارانه ای ، تسهیلات ارزان قیمت و بهره مندی از امکانات و حمایت دولتی بوده است و واقعیت تعاون و اصول تعاونی که در دیدگاه های شهید بهشتی مشخص است مغفول مانده است . متاسفانه امروز در کشور ما کارکرد تعاون و تعاونی برای ایجاد فرصتهای برابر و عدالت در توزیع فرصتها بر اساس عضویت اختیاری و آزاد ، تاثیر نپذیرفتن از قدرت کمک کننده با اتکاء به مشارکت اقتصادی اعضاء، همکاری به جای رقابت و ایجاد همبستگی علی الخصوص در بازار تولید داخل، یکی شدن صاحب سرمایه و نیروی کار و تلطیف فضای کارگری و کارفرمایی کشور، حذف واسطه های غیر ضرور و ساماندهی بازار توزیع و از همه مهمتر توانمند سازی و توسعه فرهنگی جامعه از طریق آموزش اعضا و کارکنان چندان مورد توجه قرا نگرفته است .توجه و تعهد اعضا به ارزش هاي خاصي كه عمدتاً از ارزش هاي اخلاقي است ؛ مثل اعتقاد و احترام به آراء يكسان؛ عدم تبعيض؛ دگرخواهي و پذيرش اعضاي جديد واجد شرايط؛ صداقت و شفافيت و درستكاري؛ ارائه خدمات متقابل؛ تعهد به مشاركت حداكثري اقتصادي و خود اتكايي تعاونی؛ التزام به همكاري تعاونی ها با هم و يكپارچگي بخش تعاونی؛ التزام به تعاون و همبستگي بين اعضا؛ احترام به ارزش هاي جامعه و قوانين و مقررات حاكم بر آن، منع انحصار و احتكار معطوف نگردیده است.
تعامل و همكاري تعاونی ها با هم و ايجاد شبكه هاي گسترده بالادستي و پايين دستي و يكپارچگي و همبستگي بين تعاونی ها و سعي در خود اتكايي، کاهش قیمت ها و افزایش رقابت پذيري در صحنه اقتصاد داخلی و بین المللي به عنوان افق پیش روی مورد توجه تعاونیها و اعضا آنها نبوده و نیست.
امروز وقت آن رسیده است که بخش تعاون کشور دوران کودکی خود را تمام شده بداند و با پذیرش بلوغ فکری و اندیشه متعالی به این مهم توجه بیشتر بنماید که؛ تعاونی اگرچه شركت است ولي هدف آن اقتصاد صرف یا کسب سود به هر طریق نيست ؛ بلكه هدف توأم اقتصادي و اجتماعي دارد.
باور کندکه تعاونی باید خدماتی سریعتر، ارزانتر و مطلوبتر ارایه نماید و موجب بهبود وضع اقتصادی اعضا شود وبراي بهره مندي اعضا از خدمات تعاونی،هيچ تبعيضي بين اعضا اعمال نگردد و اين آزادي عضويت مادام كه امكانات تعاونی اجازه دهد ادامه یابد.
زمان آن فرا رسیده است تا الگوی اقتصاد تعاونی، الگویی برای شفافیت اقتصادی همراه با مسئولیت اجتماعی و بستری برای توسعه پایدار پا به عرصه اقتصاد کشور بنهد و نقش و وظیفه اصلی خود را ایفا نماید.
Share/Save/Bookmark