معاون وزیر کار مطرح کرد
تشریح جزئیات طرح تثبیت اشتغال/ چهار پیشنهاد برای حفظ کسب و کارها و ایجاد شغل جدید
معاون وزیر کار با تشریح جزئیات طرح تثبیت اشتغال گفت: این طرح دارای محورهای بهبود نو‌آوری، بهبود اشتغال و بهبود توان سیاست‌گذاری انتخابی و در نهایت تاکید بر رعایت اولویت‌ها در اشتغال فراگیر است.
کد مطلب: 7879
جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۰
 
به گزارش توکانیوز ،به گفته منصوری مدل‌های مطلوب و مناسب برای شرایط حال حاضر اشتغال در کشور، ترکیبی از مدل‌های طراحی سیاست و برنامه‌ها مبتنی بر ایده‌های برآمده از استان‌ها و ساختار غیر متمرکز است که نقطه مقابل ساختارهای متمرکز است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال همچنین دو عامل دسترسی به منابع طبیعی قابل استخراج و بازتنظیم سیاستهای اقتصادی را به عنوان عوامل موثر در دستیابی به توسعه بیان کرد. وی راهکار تمرکز بر بخش هایی که بیشترین بهره وری را برای کشور می‌توانند داشته باشند را مفید دانست و در این خصوص افزود: سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات هریک به گونه ای تحت تاثیر تکانه های تحریم قرار میگیرند گرچه در بخش خدمات در مقایسه با دو بخش دیگر، تاثیرات تحریم با تاخیر اتفاق می افتد. در ادامه منصوری چهار گام اساسی افزایش هزینه و مخارج دولتی برای تثبیت اشتغال موجود ، حمایت از رسته فعالیت هایی که در بخش های مختلف داریم ، حمایت هدایتی از واحد های اقتصادی موجود و شناسایی هدفمند گروه های آسیب پذیر را به عنوان پیشنهادهایی با نگاه سیستمی و کاربردی بیان کرد. وی همچنین اضافه کرد: طرح تثبیت اشتغال موجود دارای محورهای بهبود نو‌آوری، بهبود اشتغال و بهبود توان سیاست‌گذاری انتخابی است و در نهایت تاکید بر رعایت اولویت‌ها در اشتغال فراگیر است.
Share/Save/Bookmark