آیا کارفرما مکلف به دادن لباس کار می باشد ؟
کد مطلب: 6004
جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۸
 
پرسش:
کارمند بخش اداری کارگاه هستم آیا کارفرما مکلف به دادن لباس کار می باشد ؟
پاسخ:
به کلیه مشمولین قانون کار در هر سال دو دست لباس کار متناسب با نوع کار تعلق می گیرد .

پرسش:
 در صورتیکه کارفرما به جای لباس کار به کارگران پول آن را پرداخت نماید آیا این رویه درست است ؟
پاسخ:
در صورتی که کارفرمایی به جهت اجرای موضوع ماده ۶۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها پول لباس کار را به کارگران پرداخت نماید بایستی اطمینان حاصل نماید که لباس کار خریداری شده و نوع آن متناسب با کار بوده و حتماً در کارگاه مورد استفاده قرار گیرد .
Share/Save/Bookmark